Dagordning

för Bodens Trädgårdssällskaps årsmöte 26 april 2017

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet utlysts i stadgad ordning
 6. Fastställande av verksamhetsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om medlemsavgift
 11. Förslag till verksamhetsplan och budget
 12. Val av ledamöter
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning samt en samman kallande inom denna
 15. Beslut om ev. ersättningar och arvoden
 16. Motioner till årsmötet
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande